ÁSZFVoltHero Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTROMOBILITÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰ VILLAMOSENERGIA-TÁROLÓJÁNAK TÖLTÉSE CÉLJÁBÓL

ÉRVÉNYES: 2021. FEBRUÁR HÓ 28. NAPJÁTÓL

 1. DEFINÍCIÓK

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

JELENTI A VOLTHERO ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJÁT (ELÉRHETŐ: http://www.volthero.hu/static/files/VoltHero-adatkezelesi-szabalyzat-es-tajekoztato-honlapra.pdf).

APPLIKÁCIÓ

JELENTI AZ OKOSTELEFONRA DÍJMENTESEN LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓT (ELÉRHETŐ: HTTPS://VOLTHERO.HU/APP/), AMELYEN KERESZTÜL A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ÉS ELSZÁMOLÁSA MEGTÖRTÉNIK.

ÁSZF

JELENTI A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET (ELÉRHETŐ: http://www.volthero.hu/aszf-32.html).

BANKKÁRTYA

JELENTI AZT A VISA VAGY EC/MASTERCARD ILLETVE EGYÉB CREDIT VAGY DEBIT BANKKÁRTYÁT, AMELY A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES.

DÍJ

JELENTI A SZOLGÁLTATÁS DÍJÁT, AMELYNEK AKTUÁLIS MÉRTÉKÉT AZ 5. PONT HATÁROZZA MEG.

ELSZÁMOLÁSI EGYSÉG

JELENT TELJESÍTMÉNY ALAPÚ ELSZÁMOLÁS ESETÉN A TÖLTÉSHEZ FELHASZNÁLT MINDEN MEGKEZDETT 1 KWH ENERGIAMENNYISÉGET, IDŐ ALAPÚ ELSZÁMOLÁS ESETÉN MINDEN MEGKEZDETT 1 PERC TÖLTŐHASZNÁLATI (VAGY TÖLTŐHELYHASZNÁLATI) IDŐTARTAMOT.

ELSZÁMOLÁSI MÓD

JELENTI A VOLTHERO ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TÖLTÉSHEZ FELHASZNÁLT ENERGIAMENNYISÉG ALAPÚ VAGY IDŐ ALAPÚ VAGY VEGYES RENDSZERŰ (VAGYIS AZ IDŐ ALAPÚ ÉS A TÖLTÖTT TELJESÍTMÉNY ALAPÚ ELSZÁMOLÁS EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁN ALAPULÓ) ELSZÁMOLÁST, AMELYNEK AKTUÁLIS MÉRTÉKÉT AZ 5. PONT HATÁROZZA MEG. VOLTHERO FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY TÖBBFÉLE ELSZÁMOLÁSI MÓDOT TEGYEN LEHETŐVÉ A MINDENKORI DÍJSZABÁSA SZERINT (LD. DÍJ).

EGYEDI SZERZŐDÉS

AZ ÜGYFÉL ÉS A VOLTHERO KÖZÖTT JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEI SZERINT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓAN LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS.

FÉL, FELEK

JELENTI KÜLÖN-KÜLÖN VAGY EGYÜTTESEN AZ ÜGYFELET ÉS A VOLTHERO-T.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ

JELENT BÁRMELY, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA SORÁN AZ VOLTHERO OLDALÁN ÉS ÉRDEKÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ MAGÁNSZEMÉLYT VAGY JOGI SZEMÉLYT (TELJESÍTÉSI SEGÉD).

VOLTHERO

JELENTI A VOLTHERO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT, AHOGYAN AZT A 3. PONT MEGHATÁROZZA.

BANKKÁRTYA ELSZÁMOLÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐ

JELENTI A VOLTHERO ÁLTAL A BANKKÁRTYÁS FIZETÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL MINDENKOR MEGBÍZOTT HARMADIK SZEMÉLYT, AKINEK SZEMÉLYÉRŐL AZ ÜGYFÉL AZ APPLIKÁCIÓBAN VAGY A HONLAPON TÁJÉKOZÓDHAT.

RFID KÁRTYA

A REGISZTRÁLT ÜGYFÉL RÉSZÉRE, A 4.4 PONTBAN LEÍRTAK ALAPJÁN AZ ÜGYFÉL RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁJTOTT KÁRTYA, VAGY AZ ÜGYFÉL SAJÁT KÁRTYÁJA AMIT AZ APPLIKÁCIÓBAN REGISZTRÁL.

SZÁMLÁZÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐ

JELENTI AZT A SZOLGÁLTATÓT AKI A VOLTHERO MINDENKORI MEGBÍZÁSÁBÓL A NAV HATÁLYOS ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉT TARTALMAZÓ SZÁMLÁT LÉTREHOZZA, ÉS A JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ MÓDON KEZELI.

SZELLEMI TULAJDON

JELENT MINDEN SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT MŰVET, VÉDJEGYET, TOVÁBBÁ BÁRMELY TERMÉKMINTÁHOZ, MÁRKANÉVHEZ ÉS TANÚSÍTÓ VÉDJEGYHEZ FŰZŐDŐ (BEJEGYZETT VAGY BE NEM JEGYZETT) JOGOT, FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐT, FELVETT NEVET, DOMAIN NEVET, MÁRKANEVET VAGY BÁRMELY EGYÉB EREDETMEGJELÖLÉST, AZ ELŐBBIEKKEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ GOODWILLT ÉS KNOW-HOW-T.

SZOLGÁLTATÁS

JELENTI AZ VOLTHERO VAGY MÁS ELEKTROMOBILITÁS ÜZEMELTETŐ ÁLTAL ÜZEMELTETETT ELEKTROMOS TÖLTŐBERENDEZÉSEN KERESZTÜL NYÚJTOTT ELEKTROMOBILITÁS SZOLGÁLTATÁST, AMELYET AZ ÜGYFÉL ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰ VILLAMOSENERGIA-TÁROLÓJÁNAK TÖLTÉSE CÉLJÁBÓL VESZ IGÉNYBE.

ÜGYFÉL

JELENTI AZT A FELHASZNÁLÓT, AKI A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VESZI.

ÜRESJÁRATI DÍJ

JELENTI AZT A PERC ALAPON ELSZÁMOLT DÍJAT MELYET A GÉPJÁRMŰ TÖLTÉSÉNEK BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN, AZ EGYEDI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT TÜRELMI IDŐ ELTELTÉVEL SZÁMÍT FEL VOLTHERO, AZÉRT, MERT AZ ÜGYFÉL INDOKOLATLANUL FOGLALJA A TÖLTŐOSZLOPOT ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ PARKOLÓHELYET.

VIS MAIOR

JELENTI AZOKAT AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ ÉS EMBERI ERŐVEL ELHÁRÍTHATATLAN KÖRÜLMÉNYEKET – IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAG A HÁBORÚT, FÖLDRENGÉST, ÁRVIZET, TŰZVÉSZT, TERRORCSELEKMÉNYT –, AMELYEK A FELEK AKARATÁTÓL FÜGGETLENEK ÉS KÖZVETLENÜL AKADÁLYOZZÁK AZ ADOTT FELET A SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSÉBEN.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. AZ ÁSZF CÉLJA, JELLEGE

2.1.1. A JELEN ÁSZF CÉLJA, HOGY MEGHATÁROZZA A VOLTHERO ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB JOGI FELTÉTELEKET, ÉS AZ EGYEDI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT.

2.1.2. A JELEN ÁSZF A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (PTK.) 6.77. §-ÁBAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELNEK TEKINTENDŐ. A JELEN ÁSZF VALAMENNYI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSNEK ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZI; ILYEN SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESEN NEM JÖHET LÉTRE AZ ÁSZF KIFEJEZETT ELFOGADÁSA NÉLKÜL.

2.1.3. A JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEI A VILLAMOS ENERGIÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY (VET), A VILLAMOS ENERGIÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 273/2007. (X. 19.) KORM. RENDELET (VET VHR.), AZ 1988. ÉVI I. TÖRVÉNY (KKT) 45. § VALAMINT A 243/2019. (X.22.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN BIZTOSÍTJA AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRE, HOGY ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ GÉPJÁRMŰVÉNEK AKKUMULÁTORÁT DÍJ ELLENÉBEN A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÜZEMELTETETT ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSON TÖLTSE.

2.2. AZ ÁSZF HATÁLYA

2.2.1. A JELEN ÁSZF SZEMÉLYI HATÁLYA KITERJED AZ ÜGYFÉLRE, A SZÁMLÁZÁSI CÍMBEN SZEREPLŐ SZEMÉLYRE, A VOLTHERO-RA, A KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓRA.

2.2.2. A SZOLGÁLTATÁST KIZÁRÓLAG A GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁRA ÉRVÉNYES JOGCÍMMEL (ÜZEMELTETŐ, TULAJDONOS, SZÍVESSÉGI HASZNÁLÓ, BÉRLŐ) RENDELKEZŐ SZEMÉLY VEHETI IGÉNYBE. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL AZ ÜGYFÉL NYILATKOZIK ÉS SZAVATOL AZÉRT, HOGY MAGYARORSZÁGON ÉRVÉNYES JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁSNAK A JELEN 2.2.2 PONTTAL ELLENTÉTES HASZNÁLATA JOGTALAN ÉS A JELEN ÁSZF MEGSZEGÉSÉNEK MINŐSÜL, AMELY ESETBEN A VOLTHERO A 7.2.1. B) PONT SZERINT JÁR EL.

2.2.3. AZ ÁSZF AZ ELFOGADÁS NAPJÁTÓL KEZDŐDŐEN VISSZAVONÁSIG HATÁLYOS.

2.3. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

2.3.1. AZ ÜGYFÉL AZ APPLIKÁCIÓN VAGY A WEBLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL JELZI AZ VOLTHERO RÉSZÉRE, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS VÁLTOZATLAN TARTALOMMAL KIFEJEZETTEN ELFOGADJA A JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEIT. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK ELENGEDHETETLEN ELŐFELTÉTELE, HOGY AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA A JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEIT.

2.3.2. ESETI (REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL TÖRTÉNŐ) TÖLTÉS ESETÉN AZ ÜGYFÉL AZ APPLIKÁCIÓBAN VAGY A VOLTHERO HONLAPJÁN ELFOGADJA A JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEIT.

2.3.3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN AZ ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ GÉPJÁRMŰ FELTÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ EGYEDI SZERZŐDÉS JÖN LÉTRE AZ ÜGYFÉL ÉS A VOLTHERO KÖZÖTT. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS MINDENT LÉNYEGES KERETSZABÁLYÁT A JELEN ÁSZF TARTALMAZZA.

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

3.1. A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ TÁRSASÁG NEVE, CÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGE

CÉGNÉV: VOLTHERO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

RÖVIDÍTETT CÉGNÉV: VOLTHERO KFT.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-373588

ADÓSZÁM: 28775807-2-43

SZÉKHELY: 1117 BUDAPEST, PRIELLE KORNÉLIA UTCA 47-49.

LEVELEZÉSI CÍM: 1117 BUDAPEST, PRIELLE KORNÉLIA UTCA 47-49.

E-MAIL CÍM: INFO@VOLTHERO.HU

WEBOLDAL: HTTPS://VOLTHERO.HU/

3.2. AZ ÁSZF ÉS ANNAK MINDENKORI MÓDOSÍTÁSAINAK ELÉRHETŐSÉGE

3.2.1. AZ ÁSZF A VOLTHERO WEBOLDALÁN KERESZTÜL BÁRMIKOR ELÉRHETŐ (ELÉRHETŐ: http://www.volthero.hu/aszf-32.html).

 1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA ÉS IGÉNYBEVÉTELE

4.1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

4.1.1. A SZOLGÁLTATÁST AZ ÜGYFELEK IGÉNYBE VEHETIK ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN, ÉS REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL IS.

4.1.2. AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓVAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT KEZDEMÉNYEZHETIK:

(A) AZ APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL;

(B) RFID KÁRTYÁNAK A TÖLTŐOSZLOPON TALÁLHATÓ KÁRTYAOLVASÓHOZ TÖRTÉNŐ ÉRINTÉSÉVEL.

4.1.3. AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓVAL NEM RENDELKEZŐ ÜGYFELEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT A TÖLTŐOSZLOPON TALÁLHATÓ QR KÓD MOBILTELEFONNAL TÖRTÉNŐ BEOLVASÁSÁVAL KEZDEMÉNYEZHETIK.

4.2. AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA

4.2.1. AZ APPLIKÁCIÓ BÁRMIKOR INGYENESEN LETÖLTHETŐ ANDROIDOS KÉSZÜLÉKRE GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL, APPLE KÉSZÜLÉKRE AZ APPLE APP STORE-BÓL (ELÉRHETŐ: HTTPS://VOLTHERO.HU/APP/).

4.2.2. AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA KÉTFÉLEKÉPPEN TÖRTÉNHET:

(A) REGISZTRÁCIÓ ÚTJÁN, AMELY SORÁN AZ ÜGYFÉLNEK A SZEMÉLYES ADATOKON TÚL MEG KELL ADNIA AZ ELSZÁMOLÁS SORÁN HASZNÁLANDÓ BANKKÁRTYA SZÁMÁT, VALAMINT A KAPCSOLATTARTÁSHOZ ÉS A SZÁMLAKÉSZÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOKAT ÉS E-MAIL CÍMET, AZONBAN A REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ EZEN ADATOK ISMÉTELT MEGADÁSA NEM SZÜKSÉGES; VAGY

(B) REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL, AMELY ESETBEN AZ ÜGYFÉLNEK MINDEN TÖLTÉSKOR MEG KELL ADNIA AZ ELSZÁMOLÁS SORÁN HASZNÁLANDÓ BANKKÁRTYA SZÁMÁT, VALAMINT A FIZETÉSHEZ ÉS SZÁMLÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOKAT, AMELYEKET A RENDSZER NEM MENT EL, KIVÉVE BANKKÁRTYA ELSZÁMOLÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐT ÉS A SZÁMLÁZÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐT, AKIK A TRANZAKCIÓ SZABÁLYOS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOKAT FELDOLGOZZÁK.

4.2.3. A FENTI 4.2.2. PONTBAN FOGLALT ADATOK MEGADÁSÁNAK HIÁNYÁBAN A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE NEM LEHETSÉGES, AZ APPLIKÁCIÓ TÖLTÉS FOGLALÁSÁHOZ ÉS INDÍTÁSÁHOZ NEM HASZNÁLHATÓ. A REGISZTRÁCIÓ SZABÁLYAIT ÉS A MEGADANDÓ ADATOK KÖRÉT A REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS SORÁN AZ APPLIKÁCIÓ VAGY A WEBLAP TARTALMAZZA.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ AZ ÜGYFÉL AZ APPLIKÁCIÓBAN KIVÁLASZTJA A TÖLTŐOSZLOP CSATLAKOZÓJÁT ÉS A „TÖLTÉS INDÍTÁSA” GOMBOT MEGÉRINTVE ELINDÍTJA A TÖLTÉST. A FELEK KÖZÖTTI AZ EGYEDI SZERZŐDÉS A TÖLTÉS ELINDULÁSÁVAL JÖN LÉTRE. A REGISZTRÁCIÓVAL NEM RENDELKEZŐ ÜGYFÉLNEK A TÖLTÉS INDÍTÁSA ELŐTT MEG KELL ADNIA A SZÁMLÁZÁSI ÉS BANKKÁRTYA ADATAIT. A TÖLTÉS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐEN A BANKKÁRTYA ELSZÁMOLÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐJE BLOKKOLJA AZ APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL MEGJELÖLT DÍJAT. HA A DÍJ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE, A VOLTHERO NEM NYÚJTJA A SZOLGÁLTATÁST AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRE.

4.3. A QR KÓD HASZNÁLATA

4.3.1. A TÖLTŐOSZLOPON TALÁLHATÓ QR KÓD BEOLVASÁSA UTÁN A REGISZTRÁLT ÜGYFELEK AZ APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL FOLYTATHATJÁK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT. A NEM REGISZTRÁLT ÜGYFELEKNEK A HONLAPON A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT MEG KELL ADNIUK A FIZETÉSHEZ ÉS A SZÁMLÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATAIKAT.

4.3.2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ AZ ÜGYFÉL A KIVÁLASZTOTT CSATLAKOZÓHOZ TARTOZÓ QR KÓDON KERESZTÜL BETÖLTÖTT HONLAPON A TÖLTÉS INDÍTÁSA ELŐTT MEG KELL ADNIA A SZÁMLÁZÁSI ÉS BANKKÁRTYA ADATAIT. A TÖLTÉS MEGKEZDÉSÉT MEGELŐZŐEN A BANKKÁRTYA ELSZÁMOLÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐJE BLOKKOLJA AZ APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL MEGJELÖLT DÍJAT. HA A DÍJ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE, A VOLTHERO NEM NYÚJTJA A SZOLGÁLTATÁST AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRE. HA A BANKKÁRTYÁN A FEDEZET RENDELKEZÉSRE ÁLL, AZ ÜGYFÉL A „TÖLTÉS INDÍTÁSA” GOMBOT MEGÉRINTVE ELINDÍTJA A TÖLTÉST. A FELEK KÖZÖTTI AZ EGYEDI SZERZŐDÉS A TÖLTÉS ELINDULÁSÁVAL JÖN LÉTRE.

4.4. AZ RFID KÁRTYA HASZNÁLATA

4.4.1. AZ RFID KÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ TÖLTÉSINDÍTÁS UGYANAZOKON A DÍJAKON TÖRTÉNIK MINT AZ APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ TÖLTÉSINDÍTÁSKOR. AZ ÜGYFÉL AZ RFID KÁRTYA HASZNÁLATÁVAL KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY AZ ADOTT TÖLTŐOSZLOPON ÉRVÉNYES DÍJSZABÁST KÖZVETLENÜL A TÖLTÉSINDÍTÁST MEGELŐZŐEN AZ APPLIKÁCIÓBAN VAGY A VOLTHERO HONLAPJÁN MEGISMERTE ÉS ELFOGADTA.

4.4.2. AMENNYIBEN VOLTHERO ÁLTAL KIBOCSÁTOTT RFID KÁRTYA IGÉNYELHETŐ, AZT VOLTHERO A HONLAPJÁN ÉS/VAGY AZ APPLIKÁCIÓBAN TESZI LEHETŐVÉ AZ OTT LEÍRT MÓDON ÉS FELTÉTELEKKEL. A VOLTHERO ÁLTAL KIBOCSÁTOTT RFID KÁRTYA A VOLTHERO TULAJDONA, AZT MÁS SZOLGÁLTATÓNÁL AZ ÜGYFÉL KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE REGISZTRÁLHATJA.
AZ ÜGYFÉL JOGOSUL SAJÁT TULAJDONÚ RFID KÁRTYÁJÁT REGISZTRÁLNI AZ APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL, AMIT EZT KÖVETŐEN UGYANOLYAN MÓDON ÉS FELTÉTELEKKEL HASZNÁLHAT MINTHA A VOLTHERO ÁLTAL KIBOCSÁTOTT KÁRTYÁT HASZNÁLNÁ. MÁS SZOLGÁLTATÓHOZ TARTOZÓ KÁRTYA REGISZTRÁLÁSA KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNHET.

4.4.3. AZ ELVESZTETT VAGY ELTULAJDONÍTOTT RFID KÁRTYÁT AZ APPLIKÁCIÓBAN HALADÉKTALANUL TÖRÖLNI KELL, ENNEK ELMULASZTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ MINDEN KÁR KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFELET TERHELI.

4.5. TÖLTÉS

4.5.1. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA A TÖLTÉSHEZ FELHASZNÁLT ENERGIAMENNYISÉGGEL ARÁNYOSAN, KWH ALAPÚ ELSZÁMOLÁS ELLENÉBEN TÖRTÉNIK, AZONBAN AZ 5. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ESETEKBEN PERC ALAPÚ ELSZÁMOLÁS IS TÖRTÉNIK.

4.5.2. A TÖLTÉS BEFEJEZÉSEKOR A TÖLTŐBERENDEZÉSHEZ TARTOZÓ PARKOLÓTERÜLETET HALADÉKTALANUL EL KELL HAGYNI, AZ PARKOLÁSRA NEM HASZNÁLHATÓ. A TÖLTÉS BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN AZ DÍJSZABÁS MENÜPONT ALATT ÉS AZ APPLIKÁCIÓBAN KÖZZÉTETT TÜRELMI IDŐ ELTELTÉVEL ÜRESJÁRATI DÍJ KERÜL FELSZÁMÍTÁSRA, MELYNEK MÉRTÉKE SZINTÉN UGYANOTT KERÜL KÖZZÉTÉTELRE. A SZOLGÁLGATÓ JOGOSULT A TÖLTŐBERENDEZÉSHEZ TARTOZÓ PARKOLÓTERÜLETET JOGOSULATLANUL ELFOGLALÓ BÁRMELY GÉPJÁRMŰVET ELSZÁLLÍTTATNI ÉS AZ ELSZÁLLÍTÁS, VALAMINT AZ ŐRZÉS KÖLTSÉGEIT A GÉPJÁRMŰ TULAJDONOSÁVAL/ÜZEMBENTARTÓJÁVAL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTENI.

4.5.3. A TÖLTÉSRE VONATKOZÓ RÉSZLETES LEÍRÁST AZ APPLIKÁCIÓ ÚTMUTATÓJA TARTALMAZZA. A TÖLTŐBERENDEZÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RÖVID ÚTMUTATÓ PIKTOGRAMOS FORMÁBAN A TÖLTŐBERENDEZÉSEN TALÁLHATÓ. AZ APPLIKÁCIÓ, VALAMINT A TÖLTŐBERENDEZÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ MEGTEKINTHETŐ A VOLTHERO WEBOLDALÁN.

4.6. A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA, MEGSZAKÍTÁSA, BESZÜNTETÉSE

4.6.1. A VOLTHERO FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MÓDJÁN ÉS KÖRÜLMÉNYEIN SZÜKSÉG SZERINT VÁLTOZTASSON

4.6.2. A VOLTHERO JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁT IDŐLEGESEN, A SZÜKSÉGES KARBANTARTÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE IDEJÉRE MEGSZAKÍTANI.

4.6.3. A VOLTHERO JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁT AZ EGYES ELEKTROMOS TÖLTŐBERENDEZÉSEKEN IDEIGLENESEN VAGY TARTÓSAN KORLÁTOZNI. AZ EZZEL KAPCSOLATOS AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÁS A VOLTHERO HONLAPJÁN, ILLETVE AZ APPLIKÁCIÓBAN KERÜL KÖZZÉTÉTELRE.

4.6.4. A VOLTHERO MEGTAGADHATJA ÉS/VAGY AZONNAL MEGSZAKÍTHATJA A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁT, HA JOGSZABÁLY VAGY HATÓSÁGI, BÍRÓSÁGI DÖNTÉS EZT ELŐÍRJA VAGY HA A SZOLGÁLTATÁST AZ ÁSZF-BE ÜTKÖZŐ MÓDON VAGY EGYÉB MÓDON JOGSZERŰTLENÜL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLJÁK, FIGYELEMBE VÉVE EGYEBEK MELLETT A SZOLGÁLTATÁS CÉLJÁT.

 1. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS

5.1. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

5.1.1. A SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJ AKTUÁLIS MÉRTÉKE A VOLTHERO HONLAPJÁN AZ DÍJSZABÁS MENÜPONT ALATT (ELÉRHETŐ: http://www.volthero.hu/dijszabas-24.html) ILLETVE AZ VOLTHERO MOBIL APPLIKÁCIÓN ELÉRHETŐ.
VÁLTOZÁS ESETÉN 10 NAPTÁRI NAPPAL ELŐRE KÖZZÉTESZI HONLAPJÁN.

5.2. DÍJFIZETÉSI FELTÉTELEK

5.2.1. A TÖLTÉS BEFEJEZÉSE, ÉS A TÖLTŐOSZLOP ELHAGYÁSÁT KÖVETŐEN AZ ÜGYFÉL E-MAIL-BEN SZÁMLÁT KAP A SZOLGÁLTATÁSRÓL (A DÍJRÓL, AZ ÜRESJÁRATI DÍJRÓL, ÉS BÁRMELY MÁS, ÜGYFÉL ÁLTAL FIZETENDŐ TÉTELRŐL). A VOLTHERO FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY ÜGYFELEIVEL SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN AZ IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁS SZABÁLYAI SZERINT SZÁMOLJON EL, HA AZ EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FIZETENDŐ DÍJ ÖSSZEGE ALAPJÁN EZT A VOLTHERO INDOKOLTNAK TARTJA. JELEN ÁSZF ELFOGADÁSÁVAL AZ ÜGYFÉL KIFEJEZETTEN HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A VOLTHERO ELEKTRONIKUS SZÁMLÁT ÁLLÍTSON KI SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN.

5.2.2. A TÖLTŐOSZLOP ELHAGYÁSÁT KÖVETŐEN A FIZETÉS A BANKKÁRTYA ELSZÁMOLÁSI RENDSZER IGÉNYBEVÉTELÉVEL, A MEGADOTT BANKKÁRTYA TERHELÉSÉVEL TÖRTÉNIK. AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE NEM ÉRI EL A ZÁROLÁS ÖSSZEGÉT, A KÜLÖNBÖZET A BANKKÁRTYÁN JÓVÁÍRÁSRA KERÜL.

 1. A VOLTHERO ÉS AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

6.1. A VOLTHERO FELELŐSSÉGE

6.1.1. A VOLTHERO A FELELŐSSÉGÉT AZ ÉLETET, TESTI ÉPSÉGET, EGÉSZSÉGET KÁROSÍTÓ MAGATARTÁSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGRE ÉS A VOLTHERO SZÁNDÉKOS MAGATARTÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKOZÁSRA KORLÁTOZZA. A VOLTHERO A FENTIEKEN KÍVÜL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL OLYAN KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROKÉRT – IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN AZ ELMARADT HASZNOT ÉS A KÖVETKEZMÉNYKÁRT –, AMELYEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉBŐL EREDNEK.

6.1.2. A VOLTHERO NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZÉRT, HA AZ ÜGYFÉL A KÖZCÉLÚ ELEKTROMOS HÁLÓZAT, AZ INTERNET, ILLETVE MOBILHÁLÓZAT KIMARADÁSA, AZ APPLIKÁCIÓ MŰKÖDÉSI ZAVARA, VAGY AZ ELEKTROMOS TÖLTŐBERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA MIATT A VOLTHERO ÁLTAL ÜZEMELTETETT ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSON NEM TUD SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VENNI. AZ EMIATT AZ ÜGYFÉLNÉL BEKÖVETKEZETT KÁROKÉRT A VOLTHERO A FELELŐSSÉGÉT, AZ IRÁNYADÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA.

6.1.3. A VOLTHERO NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ ÜGYFÉLNEK AZ APPLIKÁCIÓ ÜZEMELTETŐJE, A BANKKÁRTYA ELSZÁMOLÁSI RENDSZER ÜZEMELTETŐJE VAGY AZ ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOT ÜZEMELTETŐ MÁS SZEMÉLY ÁLTAL ESETLEGESEN OKOZOTT KÁROKÉRT. AZ ÜGYFÉL A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYÉVEL KÖZVETLENÜL A FENT MEGJELÖLT SZEMÉLYEKHEZ FORDULHAT.

6.1.4. A VOLTHERO NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK MEGSZEGÉSÉBŐL ADÓDÓ KÖVETKEZMÉNYEK MIATT, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁS NEM RENDELTETÉSSZERŰ IGÉNYBEVÉTELÉVEL, VALAMINT AZ ÜGYFÉL MAGATARTÁSA, AZ ÜGYFÉL ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYOK STB. MEGSÉRTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYEK MIATT.

6.1.5. A VOLTHERO AZ ELLENŐRZÉSI KÖRÉN KÍVÜL ESŐ KÖRÜLMÉNYEKNEK BETUDHATÓAN BEKÖVETKEZŐ KÁROK VISELÉSÉRE VAGY MEGTÉRÍTÉSÉRE NEM KÖTELEZHETŐ.

6.1.6. A VOLTHERO NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL, NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉBŐL, VAGY AZ APPLIKÁCIÓ BÁRMELY RÉSZÉNEK VAGY TARTALMÁNAK TÖRLÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT.

6.2. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

6.2.1. AZ ÜGYFÉL A JELEN ÁSZF-BEN FOGLALT ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSÉBŐL EREDŐ MINDEN KÁR VISELÉSÉRE VAGY MEGTÉRÍTÉSÉRE KÖTELES.

6.2.2. AZ ÜGYFÉL TELJES FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK AZÉRT, HOGY AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATAI A SAJÁT VALÓS ÉS ÉRVÉNYES ADATAI LEGYENEK.

6.2.3. AZ ÜGYFÉL A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN KÖTELES AZ ELEKTROMOS TÖLTŐBERENDEZÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT BETARTANI. AZ ÜGYFÉL FELELŐS ÉS SZAVATOL AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁST KIZÁRÓLAG OLYAN JÁRMŰVEL ÉS AHHOZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTŐKKEL VEGYE IGÉNYBE, AMELY RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA ALKALMAS, ÉS A MINDENKOR HATÁLYOS, ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰVEKRE ÉS AZOK KIEGÉSZÍTŐIRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABVÁNYOKNAK MINDENBEN MEGFELEL. A RENDELTETÉSELLENES HASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ, TOVÁBBÁ AZ ÜGYFÉLNEK FELRÓHATÓ EGYÉB OKBÓL A GÉPJÁRMŰBEN, A TÖLTŐOSZLOPBAN VAGY BÁRMI MÁSBAN KELETKEZETT KÁROKÉRT AZ ÜGYFÉL TELJES FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK.

6.2.4. AZ ÜGYFÉL MENTESÜL A FELELŐSSÉG ALÓL, HA BIZONYÍTJA, HOGY A SZERZŐDÉSSZEGÉST ELLENŐRZÉSI KÖRÉN KÍVÜL ESŐ, A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁBAN ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖRÜLMÉNY OKOZTA, ÉS NEM VOLT ELVÁRHATÓ, HOGY A KÖRÜLMÉNYT ELKERÜLJE VAGY A KÁRT ELHÁRÍTSA.

6.2.5. AZ ÜGYFÉL A BANKKÁRTYA REGISZTRÁLÁSÁVAL SZAVATOLJA, HOGY A BANKKÁRTYA FIZETÉSI ESZKÖZKÉNT TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁRA ÉRVÉNYES JOGCÍMMEL RENDELKEZIK. A VOLTHERO NEM ELLENŐRZI AZ ÜGYFÉL BANKKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGAIT, ÉS SEMMILYEN MEGTÉRÍTÉSI, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A BANKKÁRTYA ÉS A BANKKÁRTYA MÖGÖTT ÁLLÓ FIZETÉSI SZÁMLA JOGOSULTJAI FELÉ. ABBAN AZ ESETBEN, HA A BANKKÁRTYA JOGOSULTJA A FIZETÉST BANKJÁNÁL VAGY A KÁRTYA KIBOCSÁTÓNÁL MEGREKLAMÁLJA, ÉS EMIATT A VOLTHERONAK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE KELETKEZIK, A VOLTHERO JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉT ÉS VALAMENNYI JÁRULÉKOS KÖLTSÉGÉT (IDE ÉRTVE A JOGI ELJÁRÁSOK DÍJAIT IS) AZ ÜGYFÉLLEL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTENI.

6.2.6. AZ ÜGYFÉL KÖTELES TISZTELETBEN TARTANI A VOLTHERO SZELLEMI TULAJDONÁT, ANNAK BÁRMILYEN SÉRELME A SZOLGÁLTATÁS AZONNALI FELFÜGGESZTÉSÉT VONJA MAGA UTÁN.

6.3. VIS MAIOR

6.3.1. NEM MINŐSÜL SZERZŐDÉSSZEGÉSNEK, HA VALAMELYIK FÉL VIS MAIOR MIATT NEM TUDJA TELJESÍTENI A JELEN ÁSZF-BEN VAGY A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEIT.

 1. AZ ÁSZF ÉS A FELEK KÖZÖTT AZ ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT MÁS SZERZŐDÉSEK MEGSZÜNTETÉSE

7.1. ÜGYFÉL FELHASZNÁLÓI FIÓK TÖRLÉSE

7.1.1. A VOLTHERO JOGOSULT A REGISZTRÁLT ÜGYFÉL FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁT AKÁR AZONNAL HATÁLLYAL IS TÖRÖLNI, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS AZ ÜGYFÉL ÁLTALI IGÉNYBEVÉTELÉT FELFÜGGESZTENI, AMENNYIBEN

 • AZ ÜGYFÉL MEGSÉRTI A JELEN ÁSZF BÁRMELY RENDELKEZÉSÉT, VAGY
 • AZ ÜGYFÉL MAGATARTÁSÁVAL SÉRTI A VOLTHERO JÓ HÍRNEVÉT, VAGY MÁSOK JOGAIT ÉS TÖRVÉNYES ÉRDEKEIT, VAGY
 • AZ ÜGYFÉL MAGATARTÁSÁVAL A VOLTHERO RÉSZÉRE KÁRT OKOZ, VAGY
 • AZ ÜGYFÉL A REGISZTRÁCIÓ SORÁN, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN VALÓTLAN VAGY HAMIS ADATOKAT ADOTT MEG, VAGY
 • AZ ÜGYFÉL A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉT (A DÍJAT) ÉS/VAGY JOGOSULATLAN PARKOLÁS MIATT KIRÓTT ESEDÉKES DÍJTÉTELEKET, ÜRESJÁRATI DÍJAT ESEDÉKESSÉGKOR NEM EGYENLÍTI KI.

7.1.2. AZ ÜGYFÉL BÁRMIKOR JOGOSULT A FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁNAK TÖRLÉSÉRE, AMIT AZ APPLIKÁCIÓN KERESZTÜL TUD MEGTENNI.

7.2. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

7.2.1. AZ ALÁBBI ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN A VOLTHERO JOGOSULT A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉST AZONNALI HATÁLLYAL, KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL FELMONDANI:

(A) AZ ÜGYFÉL A NYILATKOZATÁVAL, MAGATARTÁSÁVAL VAGY ELJÁRÁSÁVAL SÉRTI A VOLTHERO JÓ HÍRÉT, ÜZLETI TISZTESSÉGÉT; VAGY

(B) AZ ÜGYFÉL A JELEN ÁSZF-BEN VAGY A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉSBEN FOGLALT BÁRMELY LÉNYEGES KÖTELEZETTSÉGÉT MEGSZEGI.

7.2.2. A VOLTHERO RENDKÍVÜLI FELMONDÁSA ESETÉN A FELEK A FELMONDÁS HATÁLYÁNAK NAPJÁIG NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSSAL – BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSSZEGÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEIT IS – KÖTELESEK EGYMÁS IRÁNYÁBAN ELSZÁMOLNI.

7.2.3. A VOLTHERO FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY RENDKÍVÜLI FELMONDÁS ESETÉN A SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL EREDŐ JOGAIT ÉRVÉNYESÍTHESSE, IDEÉRTVE A KÁRAINAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ VALÓ JOGOT.

 1. PANASZKEZELÉS

8.1. A PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1.1. AZ ÜGYFÉL A PANASZÁVAL ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN A VOLTHERO-HOZ FORDULHAT A E-MAILEN A INFO@VOLTHERO.HUCÍMÉN, ILLETVE MUNKAIDŐBEN (MUNKANAPOKON: 9:00-TÓL 16:00-IG) A +36 30 411 1493 TELEFONSZÁMÁN.

8.1.2. VOLTHERO TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT TART FENN, MELYNEK SORÁN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL FOLYTATOTT TELEFONBESZÉLGETÉS RÖGZÍTÉSÉRE KERÜLHET SOR, MELYNEK CÉLJA, HOGY A VOLTHERO FOGYASZTÓI JOGVITA ESETÉN HITELT ÉRDEMLŐEN REKONSTRUÁLNI TUDJA AZ ESEMÉNYEKET.

8.1.3. ABBAN AZ ESETBEN, HA A PANASZOS ÜGYFÉL DURVÁN BESZÉL, OBSZCÉN KIFEJEZÉSEKET HASZNÁL, SÉRTEGETI AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT VAGY A VOLTHERO-T, A VOLTHERO (ILLETÉKES MUNKATÁRSA) JOGOSULT A HÍVÁS MEGSZAKÍTÁSÁRA.

8.1.4. A VOLTHERO A PANASZRA VONATKOZÓ ÉRDEMI VÁLASZÁT AZ ÜGYFÉLNEK HARMINC (30) NAPON BELÜL EMAILEN VAGY ÍRÁSBAN, POSTAI ÚTON, TÉRTIVEVÉNYES LEVÉLBEN MEGKÜLDI. A PANASZT ELUTASÍTÓ ÁLLÁSPONTJÁT A VOLTHERO INDOKOLNI KÖTELES.

8.1.5. A VOLTHERO A PANASZT ÉS AZ ÉRDEMI VÁLASZ MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT 5 (ÖT) ÉVIG KÖTELES MEGŐRIZNI, ÉS AZT AZ ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOKNAK KÉRÉSÜKRE BEMUTATNI.

8.1.6. FOGYASZTÓI JOGVITA ESETÉN AZ ÜGYFÉL A LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT ILLETÉKES BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKHEZ FORDULHAT.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

9.1.1. A JELEN ÁSZF-BEN ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT EGYEDI SZERZŐDÉSBEN BÁRMELY EGYES SZÁMRA TÖRTÉNŐ UTALÁS A TÖBBES SZÁMOT IS MAGÁBAN FOGLALJA, ÉS FORDÍTVA. A JELEN ÁSZF ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT EGYEDI SZERZŐDÉS FEJEZETEKRE ÉS PONTOKRA TÖRTÉNŐ FELOSZTÁSA ÉS A CÍMSZAVAK HASZNÁLATA CSAK A HIVATKOZÁS MEGKÖNNYÍTÉSÉT SZOLGÁLJA, ÉS NEM ÉRINTI A JELEN ÁSZF ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT EGYEDI SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSÉT.

9.2. ÉRTESÍTÉSEK

9.2.1. A JELEN ÁSZF ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉS SZERINT ELŐÍRT VAGY LEHETŐVÉ TETT BÁRMELY ÉRTESÍTÉST ÍRÁSBAN KELL MEGTENNI ÉS AZ ÉRINTETT FÉLNEK A LEVELEZÉSI CÍMÉRE KELL KÉZBESÍTENI SZEMÉLYESEN, AJÁNLOTT TÉRTIVEVÉNYES POSTAI KÜLDEMÉNY VAGY E-MAIL ÚTJÁN. MINDEN, A JELEN ÁSZF-EL ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS BÁRMELYIK FÉL ÁLTAL A MÁSIK FÉLNEK KÜLDÖTT ÉRTESÍTÉST VAGY DOKUMENTUMOT KÉZBESÍTETTNEK KELL TEKINTENI (I) A POSTAI ÁTVÉTELI IGAZOLÁSON SZEREPLŐ NAPON, HA AZT AJÁNLOTT/TÉRTIVEVÉNYES KÜLDEMÉNYKÉNT KÜLDIK; VAGY A KÉZBESÍTÉS MEGKÍSÉRLÉSÉNEK NAPJÁN, HA A CÍMZETT AZ ÁTVÉTELT MEGTAGADTA; VAGY A POSTAI KÉZBESÍTÉS MÁSODIK MEGKÍSÉRLÉSÉNEK NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT ÖTÖDIK MUNKANAPON, HA A KÉZBESÍTÉS AZÉRT VOLT EREDMÉNYTELEN, MERT A CÍMZETT AZ IRATOT NEM VETTE ÁT (AZ „NEM KERESTE” JELZÉSSEL ÉRKEZETT VISSZA); (II) A NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ NAPON, HA AZ ÉRTESÍTÉST FUTÁRRAL VAGY CSOMAGSZOLGÁLATTAL KÜLDTÉK, ÉS A FUTÁR VAGY CSOMAGSZOLGÁLAT A KÉZBESÍTETT LEVELEKET NYILVÁNTARTJA; (III) AZ ADOTT SZOFTVER ÁLTAL IGAZOLT SIKERES KÉZBESÍTÉSKOR, HA E-MAILEN KÜLDTÉK; (IV) A CÍMZETT ÁLTAL ALÁÍRT ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYEN SZEREPLŐ NAPON, HA AZT SZEMÉLYESEN KÉZBESÍTIK.

9.3. MÓDOSÍTÁSOK

9.3.1. A VOLTHERO BÁRMIKOR JOGOSULT A JELEN ÁSZF RENDELKEZÉSEIT EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTANI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBEFOGLALT SZÖVEGE A MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYBA LÉPÉSE ELŐTT LEGALÁBB 10 NAPPAL A VOLTHERO WEBOLDALÁN KÖZZÉTÉTELRE KERÜL. HA A MÓDOSÍTÁS HATÁLYBALÉPÉSÉT KÖVETŐEN AZ ÜGYFÉL TOVÁBB HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST, AZÁLTAL A MÓDOSÍTOTT FELTÉTELEK SZERINTI TARTALOMMAL KIFEJEZETTEN ELFOGADJA AZ ÚJ ÁSZF-ET.

9.4. SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS

9.4.1. A VOLTHERO EGYOLDALÚAN JOGOSULT A JELEN ÁSZF-ET ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉST VALAMELY OLYAN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSÁRA ÁTRUHÁZNI, AMELY A VOLTHERO-VAL AZONOS VAGY HASONLÓ TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT ÉS AMELY VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁST A JELEN ÁSZF SZERINT MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEKKEL TOVÁBB NYÚJTJA. AZ ÜGYFÉL A JELEN ÁSZF-ET ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉST HARMADIK FÉLRE NEM RUHÁZHATJA ÁT.

9.5. JOGLEMONDÁS KIZÁRÁSA

9.5.1. A VOLTHERO RÉSZÉRŐL AZ ÜGYFÉLNEK A JELEN ÁSZF-BEN ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEI MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATBAN TETT BÁRMELY TŰRÉSE, FÜGGETLENÜL ANNAK GYAKORISÁGÁTÓL VAGY IDŐTARTAMÁTÓL, NEM MINŐSÜL A JOGRÓL VALÓ LEMONDÁSNAK.

9.6. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

9.6.1. AMENNYIBEN VALAMELY BÍRÓSÁG ÚGY ÍTÉLI MEG, HOGY A JELEN ÁSZF VAGY A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉS VALAMELY RENDELKEZÉSE ÉRVÉNYTELEN VAGY KIKÉNYSZERÍTHETETLEN, EZ A TÉNY A SZERZŐDÉS TÖBBI RENDELKEZÉSÉNEK ÉRVÉNYESSÉGÉT VAGY KIKÉNYSZERÍTHETŐSÉGÉT NEM ÉRINTI. EBBEN AZ ESETBEN A FELEK AZ ÉRVÉNYTELEN RENDELKEZÉST EGY OLYAN ÉRVÉNYES VAGY KIKÉNYSZERÍTHETŐ RENDELKEZÉSSEL KÖTELESEK FELVÁLTANI, AMELY A LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN TÜKRÖZI AZ ÉRVÉNYTELEN VAGY KIKÉNYSZERÍTHETETLEN RENDELKEZÉSSEL ELÉRNI KÍVÁNT ÜZLETI CÉLT.

9.7. TELJES MEGÁLLAPODÁS

9.7.1. A JELEN ÁSZF A FELEKNEK A SZERZŐDÉS TÁRGYÁBAN LÉTREJÖTT TELJES MEGÁLLAPODÁSÁT TARTALMAZZA, ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF TÁRGYÁRA VONATKOZÓAN SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN LÉTREJÖTT MINDEN KORÁBBI SZERZŐDÉST, MEGÁLLAPODÁST ÉS MEGEGYEZÉST. A FELEK A JELEN ÁSZF TEKINTETÉBEN A PTK. 6:63. § (5) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSÁT KIFEJEZETTEN KIZÁRJÁK.

9.8. ADATKEZELÉS

9.8.1. A JELEN ÁSZF-BEN ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉSBEN SZABÁLYOZOTT RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA SORÁN A VOLTHERO BIRTOKÁBA JUTOTT SZEMÉLYES ADATOK VONATKOZÁSÁBAN A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ VÉDELMÉRŐL ÉS AZ ILYEN ADATOK SZABAD ÁRAMLÁSÁRÓL, VALAMINT A 95/46/EK IRÁNYELV HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. ÁPRILIS 27-I (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (GDPR) RENDELKEZÉSE SZERINT A VOLTHERO ADATKEZELŐNEK MINŐSÜL. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL AZ ÜGYFÉL HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY BIZONYOS SZEMÉLYES ÉS/VAGY ÜZLETI ADATAIT A VOLTHERO AZ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAK SZERINT KEZELJE.

9.8.2. A VOLTHERO MINT ADATKEZELŐ KIJELENTI, HOGY MINDEN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉST MEGTESZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A VOLTHERO ÁLTAL AZ ÜGYFÉL VONATKOZÁSÁBAN VÉGZETT ADATKEZELŐI TEVÉKENYSÉGE A GDPR RENDELKEZÉSEINEK TELJES KÖRŰEN ÉS FOLYAMATOSAN MEGFELELJEN, VALAMINT KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY AZ ÁSZF HATÁLYA ALATT ÉS AZT KÖVETŐEN IS FOLYAMATOSAN ÉS TELJES KÖRŰEN BETARTJA A GDPR SZERINT AZ ÁLTALA FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYOKAT AZ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMAZZA.

9.9. ALKALMAZANDÓ JOG

9.9.1. A JELEN ÁSZF-RE ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉSRE A MAGYAR JOG IRÁNYADÓ.

9.10. VITARENDEZÉS

9.10.1. A FELEK KIJELENTIK, HOGY A KÖZÖTTÜK FELMERÜLŐ ESETLEGES JOGVITÁK ESETÉN MEGKÍSÉRLIK A PEREN KÍVÜLI, BÉKÉS VITARENDEZÉST. AMENNYIBEN EZ NEM VEZETNE EREDMÉNYRE, A ÁSZF-BŐL ÉS A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ JOGVITÁK RENDEZÉSÉRE A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2016. ÉVI CXXX. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI IRÁNYADÓK.

9.11. NYELVHASZNÁLAT

9.11.1. A JELEN ÁSZF-EL ÉS A FELEK KÖZÖTT A JELEN ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT BÁRMELY SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ BÁRMELY ÉRTESÍTÉS VAGY EGYÉB KÖZLÉS KIZÁRÓLAG MAGYAR NYELVEN ÉRVÉNYES.

_________________________